က်ိမ္ဆဲသံက်ိမ္ဆဲသံ
========

မယားငယ္ထား,တဲ့အလြမ္းေတြ
ေျမျမိဳပါေစ

ေမ်ာက္မထား,တဲ့သတိရျခင္းေတြ
မိုးၾကိဳးပစ္ပါေစ

လင္ငယ္ေနတဲ့ခံစားမွဳေတြ
ေရနစ္မသာျဖစ္ပါေစ

ၾကာကူလီလုပ္တဲ့တမ္းတျခင္းေတြ
ေလာင္မီးက်လို ့ေသပါေစ

ေလာ္လီေဖာက္ျပန္တဲ့အခ်စ္ေတြ
ငရဲအိုးထဲက်ပါေစ

မွတ္ထား...အဲဒါငါ့ရဲ ့က်ိမ္ဆဲသံ

မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး)

No comments:

Post a Comment