ကဲြတတ္သည္ကဲြတတ္သည္
=========
မဟုတ္တာေတြကုိစာဖဲြ  ့
လာမႏဲြ  ့နဲ ့
ေကာင္မရယ္

ကလိမ္ညဏ္ေတြကုိကဗ်ာသီ
လာမပလီနဲ ့
ေကာင္မရယ္

ဟယ္....ေကာင္မရယ္
ေထာင္ထမေနနဲ ့
ေျဗာင္ျပမယ္
ေနာင္တေတာ့မရနဲ ့

ေရာ့အင့္...ယူသြားငါ့အသဲ
လြတ္မက်ေစနဲ ့ကဲြတတ္သည္

မုိးသူ(ေတာင္ၾကီး)

No comments:

Post a Comment