သံေယာဇဥ္ၾကိဳး


ခ်စ္ျခင္းငယ္ျပိဳင္

ဘယ္သူနဳိင္ပါ့မလဲကြယ္

တြယ္ရာမဲ ့ရင္ခြင္ မွာ ေတာ့

ဘယ္သူ ပဲ စိမ္းစိမ္း

ဘယ္လို ပဲ ယိမ္းယိမ္း

တိမ္း ႏြဲ ့ကာ ေႏွာင္ရစ္လိုက္မယ္

သံေယာဇဥ္ၾကိဳး.......

မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး)  

18Dec2011/Sun
05:33/PM

No comments:

Post a Comment