ရတုအဆက္ဆက္မည္သြင္ေသာ

ပထမႏွစ္ပတ္လည္ (စကၠဴရတု)

ဒုတိယႏွစ္ပတ္လည္ (ခ်ည္ရတု)

တတိယႏွစ္ပတ္လည္ (သားေရရတု)

စတုတၳႏွစ္ပတ္လည္ (ပိုးထည္ရတု)

ပဥၥမႏွစ္ပတ္လည္ (သစ္သားရတု)

ဆ႒မႏွစ္ပတ္လည္ (သံရတု)

သတၱမႏွစ္ပတ္လည္ (သိုးေမႊး (သို႔) ေၾကးနီရတု)အ႒မႏွစ္ပတ္လည္ (ေၾကးရတု)

န၀မႏွစ္ပတ္လည္ (ေၾကြအိုးရတု)

ဒသမႏွစ္ပတ္လည္ (သံျဖဴရတု)

၁၁ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (သံမဏိရတု)

၁၂ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ပိုးသားရတု)

၁၃ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ဇာရတု)

၁၄ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ဆင္စြယ္ရတု)

၁၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (သလင္းရတု)

၂၀ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ေၾကြထည္ရတု)

၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ေငြရတု)

၃၀ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ပုလဲရတု)

၃၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (သႏၲာ (သို႔) ေက်ာက္စိမ္းရတု)

၄၀ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ပတၱျမားရတု)

၄၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (နီလာရတု)

၅၀ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ေရႊရတု)

၅၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ျမရတု)

၇၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (စိန္ရတု)

၁၀၀ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ရာျပည့္)

No comments:

Post a Comment